تمام مطالب برچسب : آموزش نصب مسترکم
پارامترهای برش cut parameter و holder  نرم افزار مسترکم

پارامترهای برش cut parameter و holder نرم افزار مسترکم

بخش Holder در نرم افزار masercam در این قسمت می توان از قسمت  open library نگه دارنده مورد نظر را انتخاب کرده و شکل آن را دید همچنین می توان ارتفاع  ،heightقطر بالایی  upper diameterو قطر پایینی  lower diameterرا تعیین کرد    Height ارتفاع  قطر بالایی Upper diameter  قطر پایینی Lower diameter         تنظیمات بخش cut parameter یا پارامترهای برش در مسترکم Compensation type Compensation direction Tip comp Roll cutter Around corners Infinite look a head Max depth variance Stock to leave on walls Stock to leave on floors Contour type

ماشین کاری conture در نرم افزار Mastercam

ماشین کاری conture در نرم افزار Mastercam

ماشین کاری conture در نرم افزار Mastercam برای ماشین کاری قطعه ترسیم شده در مسترکم ابتدا باید ماشین مورد نظر را با استفاده از گزینه machine type  انتخاب کرد. سپس با استفاده از گزینه  tool paths نحوه براده برداری را انتخاب می کنیم. با زدن یکی از گزینه های  pocket ,drill ,contour یا … صفحه ای نمایش داده می شود که از ما اسم ماشین کاری را می خواهد با زدن مسترکم ازما قسمتی که می خواهیم براده برداری شود را از ما می خواهد. با انتخاب قسمت مربوطه و زدن …..- 2d tool pathsنمایان می شود.   11- toolpath type 22- tool 33- holder 44- cut parameters 55- depth cuts 66- lead in/out 77- break trough 88- multi passes […]

آموزش و بررسی منو ها در نرم افزار مسترکم Mastercam

آموزش و بررسی منو ها در نرم افزار مسترکم Mastercam

آموزش و بررسی منو ها در نرم افزار مسترکم Mastercam: تسلط به منو ها در نرم افزار ها یکی از نکات بسیار مهم است، چرا که با تسلط به منو ها و زیر شاخه های ان ها و اطلاع از نوع عملکرد آن ها می تواند قدرت مانور و کارایی ما را در استفاده از نرم افزار افزایش دهد در این قسمت از اموزش های وب سایت مهندس گرام به آموزش و بررسی منو ها در نرم افزار مسترکم Mastercam می پردازیم   تمامی ترسیمات در مسترکم با گزینه sketcher که در منوی toolbar و در بالا و سمت چپ محیط مسترکم قرار دارد انجام می شود پس برای ترسیمات از گزینه sketcher استفاده کنید. 1- از این گزینه برای […]

1 2