تمام مطالب دسته بندی: پاورمیل powermill
بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش دوم

بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش دوم

بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش دوم: در بخش قبلی از وب سایت مهندس گرام، به بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل پرداختیم که در این قسمت به ادامه این مبحث می پردازیم   6-6 راستای محور ابزار Tool Axis Direction   با استفاده از منوی  Tool Axis Direction میتوان راستای ابزار را کنترل کرد. به طور پیش فرض ابزار به صورت عمودی (Vertical) قرار دارد که از آن در ماشینکاری سه محوره استفاده میشود.   Tool Axis : شامل لیستی از جهت های مختلف ابزار است. اگر چه گزینه پیش فرض آن Vertical است امـا مـیتوانیـد آن را تغییر دهید. توجه داشته باشید در صورت تغییر راستای ابزار، ماشینکاری از سه محور به چند محور تبدیل خواهد […]

بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش اول

بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش اول

بررسی ابزار ها در نرم افزار پاورمیل powermill بخش اول شما در PowerMill قادر به تعریف انواع ابزارهای مختلف با قطر و طـولهـای متفـاوت در یـک پـروژه هستید. انواع نمادهای ابزار که در این نرم افزار استفاده شده و میتوان تعریف نمود به شرح زیر است. End Mill Ball Nosed Tip Radiused Tapered Spherical Tapered Tipped Drill Tipped Disc Off Centre Tip Radiused Tapping Form Tool Invalid Tool   منوی Tools اگر در  Explorer روی عنوان Tools کلیک راست کنید منوی Tools ظاهر خواهد شد. Create Tools : باعث باز شدن منوی دیگری میشود که در آن میتوان ابزارهای مختلف را انتخاب و ایجاد کرد. تعریف ابزار را منوی  Toolsهم میتوانید انجام دهید.    2-6 تعریف یک ابزار همانطور که گفته […]

اصلاح مسیرهای ماشینکاری در نرم افزار powermill پاورمیل

اصلاح مسیرهای ماشینکاری در نرم افزار powermill پاورمیل

اصلاح مسیرهای ماشینکاری در نرم افزار powermill پاورمیل: شما در PowerMill قادر به تغییر و Edit مسیرهای ماشینکـاری کـه سـاخته ایـد هـستید. بـرای ایجـاد تغییرات روشهای متنوعی وجود دارد که در ادامه به شرح آن میپردازیم. با کلیک راست کردن بر روی هر مسیر ماشینکاری منو مطابق شـکل زیـر بـاز مـیشـود. شـما از ایـن میتوانید تغییراتی را که میخواهید اعمال کنید. (جهت بزرگنمایی بر روی تصویر کلیک کنید)    1-5 اصلاح پارامترهای ماشینکاری برای اصلاح پارامترهای ماشینکاری بر روی مسیر کلیک راست کنید و  Setting را انتخاب کنیـد. توجـه داشته باشید این کار را فقط در صورتی که مسیر فعال باشد میتوانید انجـام دهیـد. بـا زدن  Active در همین منو یا دو بار کلیک بر روی مسیر، آن مسیر فعال […]

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش دوم

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش دوم

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش دوم 4-4  استراژی Optimized Constant Z در این روش مسیر ابزار به مانند روش  Optimized Z در برشهای موازی ایجاد شده در راستای ارتفاع Z ساخته میشود. تفاوت این روش با روش قبل این است که سطوح مـسطح کـه در روش Constant Z ماشینکاری نمیشود در این روش ماشینکاری خواهد شد.   Spiral : در صورت انتخاب این گزینه مسیر بصورت مارپیچ با یکسری حلقه های بسته ایجاد میشـود، بـه شـکل زیر توجه کنید. در صورت انتخاب این گزینه شکل زیر را خواهیم داشت. Closed Offsets : در صورت انتخاب این گزینه برای ماشینکاری در صورت نیاز  Offset های بسته سه بعدی ساخته شده و ماشینکاری بر طبـق آن صـورت مـیگیـرد. در صـورت عـدم […]

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش اول

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل بخش اول

ماشینکاری نهایی Finishing در نرم افزار پاورمیل powemill از منوی Finishing قادر هستید از روشهای متنوع ماشینکاری نهایی استفاده کنید.   4-1 استراتژی Raster این روش تکنیک ماشینکاری نهایی است که از آن در خطوط موازی جهت ماشینکاری استفاده میشود. در این روش یک طرح کلی دو بعدی بصورت خطوط موازی از محدوده تعریف شـده ایجـاد مـیشـود وسپس این طرح روی مدل سه بعدی تصویر میشود.     Angle :  زاویه ماشینکاری نسبت به محور  Xدر این ناحیه تنظیم میشود. در شکل بعـد زاویـههـای صـفر و 30 درجه نمایش داده شده اند. Start Corner : در این قسمت نقطه شروع ماشینکاری تعیین خواهد شد. Perpendicular Pass :  این گزینه یک مسیر ابزار دیگر را عمود بر مسیر ابزار اول ایجاد میکند. Shallow Angle : […]

انجام خشن كاری Roughing با استفاده از نرم افزار پاورمیل

انجام خشن كاری Roughing با استفاده از نرم افزار پاورمیل

انجام خشن كاري Roughing با استفاده از نرم افزار پاورمیل جهـت انجـام خـشنکـاری از منـوی ماشـینکـاری مـیتوانیـد منـوی  2.5D Area Clearance را بـرای ماشینکاری  2,5 بعدی و  D Area Clearance3 را برای ماشینکاری سه بعدی انتخاب کنید.   استراتژیهای خشنکاری به شرح زیر است: Raster • Profile • Offset • 1-3 روش Raster در این روش ماشینکاری به صورت خطوط مستقیم و موازی انجام میشود. شکل بعد یک مثال از نحوه ماشینکاری Raster میباشد.   پارامترهای این استراتژی به شرح زیر است: Raster Angle :  زاویه خش کاری به دو صورت دستی یا خودکار تعیین میشود. Auto Angle : در صورت انتخاب این گزینه  PowerMill بهترین زاویه را به طور خودکار در نظر میگیرد از این گزینـه میتوانید درسطوح منحصر به […]

1 2