تمام مطالب دسته بندی: پاورمیل powermill
آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش دوم

آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش دوم

آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش دوم: در بخش قبلی از وب سایت مهندس گرام مقدماتی در زمینه آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در نرم افزار powermill بیان شد، که شامل سر فصل های زیر بودند: 1-2 نحوه انتقال فایل به  PowerMillو نرم افزار Ps-exchange 2-2  منوی Model Transform 3-2 تعریف Workplane  4-2 تعریف بلوک خام 5-2 تعریف سرعتهای ماشینکاری در این قسمت نیز به اماده مباحث می پردازیم    2-6 منو Rapid Move Heights   در این پنجره ارتفاع ایمن برای حرکت سریع ابـزار (G00) تعریـف مـیشـود. در صـورت عـدم تعریـف صحیح این پارامترها، ممکن است ابزار در حرکت سریع ماشینکاری با بلوک خام برخورد کند. Safe Z :  ارتفاع ایمن Z که ابزار در حین ماشینکاری بلند شده […]

آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش اول

آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش اول

آماده کردن مدل و مقدمات ماشینکاری در پاورمیل بخش اول: 1-2 نحوه انتقال فایل به  PowerMillو نرم افزار Ps-exchange برای انتقال فایل از نرمافزارهای دیگر به  PowerMillبهترین روش به شرح زیر است: 1- در نرم افزاری که مدل طراحی شده است مدل را با پسوندهای استاندارد مدل ذخیره کنید. معمولاً پسوند  STPیا  IGSبهتر از دیگر پسوندها عمل میکند. 2- نرم افزار  Ps-Exchange را اجرا کنید. برای اجرای این نرم افزار میتوانید از منوی Main، Bar آیکن ابتدای خط را بزنید و یا اینکه از  Desktop یا  Start Menu نرم افزار را اجرا کنید. نرم افزار به شکل زیر ظاهر خواهد شد.     3. در این نرم افزار به منوی فایل رفته و  Import را بزنید. 4. سپس با انتخاب […]

مقدمات نرم افزار powermill  پاورمیل بخش دوم

مقدمات نرم افزار powermill پاورمیل بخش دوم

مقدمات نرم افزار Power Mill پاورمیل بخش دوم : در بخش قبلی در وب سایت مهندس گرام مقدمات اولیه نرم افزار پاورمیل را شرح دادیم و در این قسمت به ادامه ی این مبحث می پردازیم و سایر پارامترهای اولیه نرم افزار powe mill را مورد بررسی قرار می دهیم   3-1 کلیدهای سریع کلیدهای دسترسی سریع به دستورات در  PowerMillبه شرح زیر میباشد. توجه داشته باشید بـا زدن همزمان این کلیدها دیگر نیازی به زدن آیکن آن دستور نخواهید داشت.     4-1 تنظیم سریع نماها کلیدهای سریع (Short Key) جهت تنظیم نما به شرح زیر میباشد. در ضمن اگر کرسر را به وسط صفحه نمایش برید و کلید سمت راست ماوس را نگه داریـد و مـاوس را حرکت […]

مقدمات نرم افزار powermill پاورمیل بخش اول

مقدمات نرم افزار powermill پاورمیل بخش اول

مقدمات نرم افزار Power Mill پاورمیل بخش اول 1-1 مراحل ماشینکاری میتوان مراحل ایجاد فایل ماشینکاری در Power Mill را به شرح زیر خلاصه نمود: 1-1-1 انجام تنظیمات اولیه (Setup) قبل از شروع عملیات ماشینکاری باید تنظیمات اولیه را در نرم افزار انجام دهیـد. آوردن مـدل، تعریـف بلوک جهت شناسایی متریال اولیه و تعیین سایر پارامترهای لازم (مانند ابـزار، سـرعت، دوران Spindle و. . . ) از جمله تنظیمات مهم اولیه هستند. 2-1-1 ایجاد مسیر ابزار (Toolpath) در مرحله بعد، اقدام به تعریف مسیر ابزار با روشهای متنوعی که در نرمافزار موجود میباشد خواهیـد بود. خلاصه این استراتژیها عبارتند از : الف) Area Clearance مرحله خشنکاری اولیه (Roughing) مرحله خشنکاری باقیمانده (Rest Roughing) ب) Finishing ماشینکاری سطوح شیب دار ماشینکاری […]

1 2