تمام مطالب برچسب : گزارش کار فرزکاری
مخصوص کاربران ویژه
آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری

آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری

آموزش های مربوط به فرایند فرزکاری: فرایند فرزکاری را می توان به زیر شاخه های ماشین فرز افقی، ماشین فرز عمودی و ماشین فرز یونیورسال تقسیم بندی کرد و هر یک از این دسته های خود نیز دارای زیر شاخه هایی هستند که بدین شرح می باشد: ♦ ماشین فرز افقی: فرم تراشی، بغل تراشی، چرخ دنده زنی، شیار تراشی، کف تراشی ♦ ماشین فرز عمودی: کله زنی، سوراخ کاری، فرم تراشی، کره تراشی، پیشانی تراشی، چرخ دنده زنی، شیار تراشی، کف تراشی ♦ ماشین فرز یونیورسال: چرخ دنده زنی، کله زنی، سوراخ کاری، فرم تراشی، شیب تراشی، کره تراشی، پیشانی تراشی، بغل تراشی، کف تراشی   که این تقسیم برخی از عملیاتی است که با هر یک از دستگاه های فوق […]